Albanis historie

H.C. An­der­sen, Oden­ses in­ter­na­tio­nalt kend­te by­s­barn, var glad for Al­ba­ni. I et brev fra et af hans man­ge op­hold i sin fø­de­by skrev han om bryg­ge­ri­ets pro­dukt: “Jeg kan ikke rose den­ne øl højt nok. Den er for­fri­sken­de, de­li­kat og stærk. Prøv den!”

Det var der man­ge, der gjor­de, og det gør man sta­dig. Fra at være et lo­kalt Oden­se-fo­re­ta­gen­de er Al­ba­ni Bryg­ge­ri­er­ne for længst ble­vet hele Fyns øl. Og i dag fin­der man ven­ner af Al­ba­ni i alle egne af Dan­mark, hvor man kan få det fyn­s­ke bryg.

En af byens første industrivirksomheder

Even­ty­ret om Al­ba­ni var be­gyndt en del år før H.C. An­der­sen skrev sin ro­sen­de be­mærk­ning. Bryg­ge­ri­et blev grund­lagt af cand.pharm. Theo­dor Schi­øtz i 1859, og var en af by­ens før­ste in­du­stri­virk­som­he­der. Bryg­ge­ri­et lå, hvor det sta­dig lig­ger, cen­tralt i Oden­se.

Al­le­re­de i 1874 blev en stør­re ud­vi­del­se fo­re­ta­get. I 1891 kom den før­ste fla­skeøl og der­med be­ho­vet for me­ka­ni­se­re­de af­tap­nings­an­læg. Det før­te til en kraf­tig ud­vi­del­se op imod år 1900.

Ekspansion

Ef­ter år­hund­re­de­skif­tet blev bryg­ge­ri­drif­ten kraf­tigt kon­cen­tre­ret, også på Fyn, hvor Al­ba­ni i åre­ne frem til 1934 over­tog fire an­dre bryg­ge­ri­er. I 1960’er­ne og 70’er­ne blev det til yder­li­ge­re to op­køb på Fyn. Også uden for lands­de­len eks­pan­de­re­de Al­ba­ni: I 1956 over­to­ges Søn­der­borg Bryg­hus, i 1986 Bryg­ge­ri­et Slots­møl­len i Kol­ding, i 1996 Mi­ne­ralvands­fa­brik­ken Bal­dur i Es­b­jerg og i 1997 Ma­ri­bo Bryg­hus. I 2000 fu­sio­ne­re­de Al­ba­ni Bryg­ge­ri­er­ne og Bryg­ge­ri­grup­pen, i dag Roy­al Uni­brew.

Find os

overskrift

Deltager på

overskrift

Albani har ikke oprettet nogen øl endnu. De er på vej, kig snart tilbage igen.