Er du ikke oprettet?

Så klik på knappen og opret en bruger. Det er nemt og hurtigt.

Vælger du, at modtage vores nyhedsbrev, bruger vi din mailadresse til det. Gør du ikke, bruger vi den kun til, at du kan logge ind.

Albanis historie

H.C. An­der­sen, Oden­ses in­ter­na­tio­nalt kend­te by­s­barn, var glad for Al­ba­ni. I et brev fra et af hans man­ge op­hold i sin fø­de­by skrev han om bryg­ge­ri­ets pro­dukt: “Jeg kan ikke rose den­ne øl højt nok. Den er for­fri­sken­de, de­li­kat og stærk. Prøv den!”

Det var der man­ge, der gjor­de, og det gør man sta­dig. Fra at være et lo­kalt Oden­se-fo­re­ta­gen­de er Al­ba­ni Bryg­ge­ri­er­ne for længst ble­vet hele Fyns øl. Og i dag fin­der man ven­ner af Al­ba­ni i alle egne af Dan­mark, hvor man kan få det fyn­s­ke bryg.

En af byens første industrivirksomheder

Even­ty­ret om Al­ba­ni var be­gyndt en del år før H.C. An­der­sen skrev sin ro­sen­de be­mærk­ning. Bryg­ge­ri­et blev grund­lagt af cand.pharm. Theo­dor Schi­øtz i 1859, og var en af by­ens før­ste in­du­stri­virk­som­he­der. Bryg­ge­ri­et lå, hvor det sta­dig lig­ger, cen­tralt i Oden­se.

Al­le­re­de i 1874 blev en stør­re ud­vi­del­se fo­re­ta­get. I 1891 kom den før­ste fla­skeøl og der­med be­ho­vet for me­ka­ni­se­re­de af­tap­nings­an­læg. Det før­te til en kraf­tig ud­vi­del­se op imod år 1900.

Ekspansion

Ef­ter år­hund­re­de­skif­tet blev bryg­ge­ri­drif­ten kraf­tigt kon­cen­tre­ret, også på Fyn, hvor Al­ba­ni i åre­ne frem til 1934 over­tog fire an­dre bryg­ge­ri­er. I 1960’er­ne og 70’er­ne blev det til yder­li­ge­re to op­køb på Fyn. Også uden for lands­de­len eks­pan­de­re­de Al­ba­ni: I 1956 over­to­ges Søn­der­borg Bryg­hus, i 1986 Bryg­ge­ri­et Slots­møl­len i Kol­ding, i 1996 Mi­ne­ralvands­fa­brik­ken Bal­dur i Es­b­jerg og i 1997 Ma­ri­bo Bryg­hus. I 2000 fu­sio­ne­re­de Al­ba­ni Bryg­ge­ri­er­ne og Bryg­ge­ri­grup­pen, i dag Roy­al Uni­brew.

Kontakt os

Albani

overskrift

albani.dk

overskrift

Deltager på

overskrift

Albani har ikke oprettet nogen øl endnu. De er på vej, kig snart tilbage igen.